Grupa docelowa

Grupa docelowa to mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego:

1. Studenci kształceni przez partnera wiodącego i partnera polskiego, biorący udział w pilotażowym programie edukacyjnym w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

2. Uczniowie wybranych szkół zawodowych współpracujących z partnerem wiodącym i partnerem polskim, którzy będą uczestniczyć w zajęciach w szkołach branżowych, promujących zawody związane z zarządzaniem energią i rozwojem gospodarki niskoemisyjnej.

3. Kadra akademicka z uczelni partnera wiodącego i partnera polskiego, która rozwinie swoje umiejętności i kompetencje w zakresie kształcenia zawodowego dotyczącego zarządzania energią i wdrażania gospodarki niskoemisyjnej, szczególnie w branżach: turystycznej, budowlanej i automotive.

4. Przedsiębiorcy oraz inne instytucje i podmioty np. urzędy pracy, samorządy korzystające ze współpracy z partnerami projektu w zakresie pozyskiwania kadr z kompetencjami do zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Ze względu na tematykę projektu kluczowe działania skierowane zostały do polskich i czeskich studentów kierunków technicznych (VSB TU Ostrava) i biznesowo-technicznych (WSB). Dzięki nawiązaniu kontaktów podczas studiów z różnymi przedsiębiorstwami, klastrami energii oraz innymi podmiotami (np. samorządami) zwielokrotnią oni swoje możliwości znalezienia pracy na pograniczu.

W projekcie zostaną wzmocnione mechanizmy edukacyjne, wdrożone poprzednio przez partnera wiodącego i partnera polskiego dzięki wsparciu z Programu INTERREG CZ-PL (projekt: Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną, 2016-2019), a swoje umiejętności i kompetencje w tym zakresie poprawią zarówno studenci, jak też kadra akademicka.

W celu popularyzacji edukacji w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, część działań skierowana jest również do szerszej grupy studentów, którzy mogą w przyszłości studiować w tym kontekście.